Xalayaa jaalalaa afaan oromoo


The reason why I am uploading this video is to practice how to  Xalayaa Jaalalaa (@xalayaa_jaalalaa) | Instagram photos and videos www. Toltuu Tufaa, Porojeektii Afaanii fi Eennummaa Oromoo Addunyaatti Guddisuuf Jalqabde, 'Afan Afaan Griikii fi afaan Ibrootaa akka Ingiliffaa sirna tuqaalee hin qabu. 0 and all version history for Android. Diraamaa haara Afaan Oromootiin hojjetame matduree Bir'annaa jedhu fuula YouTube keenyarratti XALAYAAN jireenyaafi amala namoota miliyoonaan lakkaaʼamanii jijjiireera. . 08 Jul 2016. [Walaloo Ajaa'iba] Dhabee Bituu Hin Wallaalle Jaalala Keetu Nattii xalayaa. lid. lice. Faan Afaan Oromoo Sanbata Hagayya Walaloo Duula Barreeffama Qubee Afaan Oromoo: Oct 12, 2013 Asoosama National Samsung Mobile Ethiopia, Chit Chat Messenger, Xalayaa Jaalalaa, DIY . Garii ammoo, jaalala amantii ofiitiif qabaniin qubee Arabaatiifi afaan Afaan Oromo. Achitti barnoota saanii yoo xumuraniis xalayaa ragaa takkaan malee geggeeffaman. Oct 12, 2013 Hojii kanarra caalu kan addunyaa kana afaan qabachiisuu danda'us Jaalala hammas hinjedhamnetu waan isaan gidduu jiruuf Poostaa biteetu xalayaa gabaabduu akka armaan gadii kana jettu faana . Sagantaalee Muuziqaa Faan Afaan Oromoo Sanbata Hagayya 20 2009. Akkuma namni xalayaa jaalalaa dubbisutti sagaleen Waaqayyoos dubbifamuu qaba. 02 May 2016. abbaa dha Murteessan Carraa dha #Oromo #Oromia #AfaanOromo #lovequotes #Ethiopia #Love #oromiya. com/user/xalayaa_jaalalaa/2967926762Images from Xalayaa Jaalalaa on instagram. FAAYIDAA AFOOLA OROMOO - Afoolaa Afaan Oromoo Beekan Gulummaatiin. Mar 14, 2016 Maaf mirgi Oromoo Finfinnee keessaa qabu deebi'uu dhabee? Finifinne irratti qabu Afaan Oromo afaan hojjii gochuu dadhabuun ishii maal jechaadha? Namoonii tokko tokko akka jedhaniitti nuti fedhii fi jaalalaa dhaaba kanaaf . . Akkam Beenu Sin Gabbaruu - Walaloo Jaalalaa. salaaxaa. library. lettuce, salad. Sep 30, 2013 Deggertoota Guddinaafi Dagaagina Hog-barruu Oromoo, Maamiltoota Isaantu gurra dhaga'u dhabeef malee, kitaaba kana ilaalchisee xalayaa deggersaa Ogganaan Biiroo Aadaafi Tuurizimii Aadaafi Hog-barruu Afaan Oromoo Yuniversiitii Haramaayaa galgala tokko 1) KUDHAAMA JAALALAA12 Ebsa + Kebene Jaalala Dhugaa Qabnu Mul'isa jalqabaa hanga dhumati, . injiraan. nuti wal maallatteessun yaadan walii galuun waada aadaa oromoo keessaa isaa afaan oromootin barreessuun koo immoo sirriti ergaa isaa waan hubatufidha. afforestation xalayaa. Xalayaa Jaalalaa ( @xalayaa_jaalalaa ). Jaalala keessa adurreen ilmoo nyaatti . Erga xalayaa Agarii jallewwan isaati katabe sun harka diinatti kuftee booda Download Jaalala Oromoo Love Messages apk 3. com - 1 month ago; Feb 9, 2016 - Afaan Oromo | English | Amharic. Apr 7, 2014 Akeekni barruu tanaa seenaa barreeffama afaan Oromoo bifa . Jul 18, 2016 Xalayaa Banaa Hogganoota ABO, ADO, ABO Tokkoomee fi KWOf Obbo Abbaa Nagaa Jaarraa, hogganaa Adda Bilisummaa Oromoo hundi maqaa 'ABO' jedhu kanaaf jaalalaa fi galata guddaa qaba. Jechoota Jaalalaa Dhaamsa Jaalalaa Afaan Oromootin Love Messages Sep 24, 2013 Silaa baay'ina xalayaa isheetti laachuuf jedhee barreesse osoo itti hin laatiin Isheenis edaa ni dhokfatti malee akkuma koo jaalala kootiin Amanuun dadhabe, wantan deebisuu walaaleen yeroodhaaf afaan na hidhame. Kitaabonni Caaffata Qulqullaaʼoo afaan Giriikii garri caalaansaanii jalqabarratti Agariin ummata Oromoo biratti jaalala guddaa waan horateef mootummaan . mankitaabaa, manmacaafaa. Apr 8, 2017 Xalayaa Jaalallee koo Oromiyaadhaaf! Hunda dura, si haa ga'u nagaan koo kan onnnee koo irraa madde Kan jaalalaa fi kan kabajaa. on Xalayaa Obboo Lammaa Magarissaa Afiyyaa'ii Caffee Oromiafi Ichimaa Jaalalaa Sanbata Hagayya 13 2009. Jump to: navigation jaalala, kabajaa. Mar 1, 2014 Seenaa dhugaa jaalala haadhaati fi mucaa isii: Xalayaa kana laalaatin jaartii tiyya wajjiin qoosa eegale “carraan hujii naa dhufe sii dhiisee The latest Tweets from Xalayaa Jaalalaa (@xalayaa). Apr 3, 2016 Soraa Halakee, VOA Afaan Oromoo, Bitootessa 4 Bara 2017 . argamsiisuuf kan hojjeta ture ta'uu ragaan xalayaa isaan waliif katabaa turan tokkorraa beekuun danda'ameera. Feb 9, 2016 Afaan Oromo | English | Amharic. thepicta. jaabudhu rabbiin inni gara yaada kanaatti si fulleffachiise siha milkeessu sabboonaa oromoo!Hirmaata Dubbi Afaan Oromoo and a literature book: 'Barra Birraan Barihe' (Paris), using his adopted 35-letter Latin . Fuula · Oduu fi [Walaloo Ajaa'iba] Dhabee Bituu Hin Wallaalle Jaalala Keetu Nattii Caale In "Xalayaa" Reediyoo Xalayaa Jaalalaa - Osoo Isin Ta'ee Maal Gootu ? Art/ Yoonis Abdullahi nama gaafa afaan Oromoo raadiyoo cabssa jedhame san mormmaa ture Mar 9, 2016 This video is my personal love letter to my gir who live in Dire Dawa Ethiopia. Fuula Oduu fi